Algemene voorwaarden

Aanmelding
U kunt zich aanmelden bij Fysiotherapie Mortazavi Total Improvement voor reguliere fysiotherapie. Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, raden wij u aan uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte te stellen.

Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, het polisnummer en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering.

Vergoeding fysiotherapie
De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop uw verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien u  een en ander niet geheel duidelijk is , kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Fysiotherapie hanteert betalingsvoorwaarden. Voor deze voorwaarden verwijzen wij u naar de betalingsvoorwaarden.

Behandelafspraken maken en wijzigen
Kijk voordat u naar de therapie komt thuis eerst in de agenda/ kalender voor het maken van een afspraak of een vervolgafspraak. Zo hoeven wij niet constant de agenda te wijzigen door het omzetten van eerder gemaakte afspraken. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Overname
Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Dossier en rapportage
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd.
Tussentijds en aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling
Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Fysiotherapie staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder 'Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut' .

 

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Mortazvi Total Improvement heeft prestaties en tarieven contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij  alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen.

Indien u bent aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de nota binnen de betalingstermijn, opgenomen in de betalingsvoorwaarden van Fysiotherapie Mortazvi Total Improvement.

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. De afspraken die binnen 24 uur van tevoren worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

3. De betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Mortazvi Total Improvement vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

5. Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Fysiotherapie Mortazavi Total Improvement, worden de tarieven gehanteerd conform de tarieven van de desbetreffende zorgverzekeraar voor de niet gecontacteerde fysiotherapeut.

6. Voor het aanschaffen van tape en of ander oefenmateriaal zullen de kosten in rekening worden gebracht.

 

Privacy reglement

De cliënt dient geadviseerd te worden zelf naar zijn polisvoorwaarden met betrekking tot vergoeding te informeren.

1. Een therapeut zal altijd het vertrouwen van een cliënt dienen te respecteren en slechts dan overleg met derden mogen plegen als de cliënt hiermee is gediend en aan de therapeut hiervoor toestemming heeft verleend.

2. Naar beoordeling van de therapeut en in overleg met de cliënt wordt deze behandeld naar capaciteit van de therapeut of doorverwezen naar een voor de cliënt passende therapeut, medicus of instantie.

3. Een therapeut dient zijn cliënt naar beste vermogen te behandelen, zonder aanzien des persoons.

4. In overleg met de cliënt kan de therapeut ruggespraak houden met een collega of een medicus.

5. De therapeut zou met toestemming van de cliënt de huisarts van de cliënt (achteraf) moeten informeren over het bezoek van de cliënt.

6. De cliënten mogen hun gegevens inkijken als ze daarom vragen.

7. De cliëntgegevens dienen zodanig te worden opgeborgen, dat geheimhouding is verzekerd. Ze mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden te worden getoond.

8. Een cliënt moet het recht hebben van een second-opinion. Daarbij is de therapeut gehouden objectieve cliëntinformatie te verstrekken aan zijn collega-therapeut en alles te doen en niets na te laten om dit overleg te bevorderen.

9. De cliënt moet het adres kunnen opvragen van de Raad van Orde en Tucht in de Additieven Geneeswijzen als hij zijn therapeut wil aanklagen. De therapeut is verplicht dit te geven.

10. De therapeut dient zich bij de uitoefening van zijn beroep te onthouden van handelingen en uitspraken, welke buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid zijn gelegen.

11. De therapeut dient alleen die middelen te verstrekken die voor de behandeling van dat moment nodig zijn.

12. De therapeut zal ervoor moeten waken dat verbale of lijfelijke intimiteit een rol gaat spelen in het kader van therapeutische hulpverlening.

13. De tekst omtrent cliëntenregistratie/privacyreglement dient aanwezig te zijn in de praktijk, waarbij bijv. in de wachtkamer duidelijk leesbaar een aankondiging moet hangen dat deze tekst opvraagbaar is.

14. In gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de therapeut in de geest van dit protocol te handelen.

 

Fysiotherapie Mortazavi Total Improvement

| Tel: 072 5314997 Mob: 06 52070502 | E-mail: info@fysiomortazavi.nl | Website: www.fysiomortazavi.nl |